Vedtektene fastsatt på stiftelsesmøtet 12. juni 2008
Endret og supplert seinest på årsmøtet 17. februar 2024

§ 1 FORMÅL
Adopterte er en frittstående interesseorganisasjon for adopterte i Norge. Det er ikke en "kamporganisasjon", men en organisasjon for tilhørighet og deling av erfaringer ved det å være adoptert. Organisasjonen vil også være åpen for, og lytte til erfaringer fra de som er i relasjon til adopterte. I den grad organisasjonen har kapasitet og nødvendig kunnskap, skal det også arbeides for å få samlet historisk og annen kunnskap om adopsjon og adoptertes oppvekst og livsvilkår.

§ 2 MEDLEMSKAP, STEMMERETT, VALGBARHET
Alle adopterte over 18 år kan tegne hovedmedlemsskap i organisasjonen. Alternativt kan den adopterte tegne familiemedlemskap for seg og sin husstand med den adopterte som hovedmedlem. Det kan også tegnes støttemedlemskap. Bare adopterte har stemmerett og er valgbare til tillitsverv.
Andre medlemmer har talerett.

Medlemmer med verv i andre adopsjonsrelaterte virksomheter kan ikke ha tillitsverv i organisasjonen.

Medlemskap i Adopterte innebærer taushetsplikt om opplysninger av personlig karakter vedrørende andre medlemmer i organisasjonen.

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten for påfølgende år fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingentperioden følger kalenderåret, med forfall 20. januar. Ved innmelding i august, september og oktober kreves halv kontingent. Ved innmelding i november og desember kreves kontingent kun for påfølgende år. For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingenten være betalt. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter purring mister tilgang til organisasjonens medlemsforum. Medlemskapet for øvrig gjelder til det sies opp skriftlig, men slettes dersom kontingenten ikke er betalt ved forfall påfølgende år.

§ 4 MEDLEMSREGISTER
Styret skal føre og ajourholde et medlemsregister. Dette er unntatt offentlighet. Medlemsregistret skal inneholde både en elektronisk adresse og en postadresse. Det kreves underskrevet taushetserklæring for tilgang til medlemsregistret.

§ 5 ÅRSMØTET
Årsmøtet er Adoptertes høyeste myndighet. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar. Styret innkaller hovedmedlemmene skriftlig til årsmøtet med minst en måneds varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende seinest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for hovedmedlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. For å være gyldig skal et vedtak være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved valg kan det bare stemmes over kandidater foreslått av valgkomiteen eller kandidat foreslått under møtet fram til frist som årsmøtet fastsetter. Skriftlig valg avholdes dersom det er flere kandidater til samme verv. Ved stemmelikhet foretas bundet omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet kan bare behandle forslag som er oppført på sakslisten seinest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:
1. Velge møteleder, ordstyrer, to referenter, to protokollunderskrivere og tellekorps.
2. Godkjenne sakslisten.
3. Behandle Adoptertes årsmelding.
4. Behandle Adoptertes reviderte regnskap.
5. Fastsette kontingenten.
6. Behandle og vedta budsjett.
7. Behandle innkomne forslag sammen med styrets innstilling.
8. Foreta valg av leder, styremedlemmer, vararepresentanter, revisor og valgkomité.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinært årsmøte, men med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 7 STYRET
Adopterte ledes av et styre som består av fem styremedlemmer og to vararepresentanter. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges direkte for ett år av gangen. Styremedlemmer velges separat for to år av gangen, vararepresentanter separat for ett år av gangen. Styret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Halve styret velges på nytt hvert annet år. Valgkomite bestående av tre medlemmer velges for to år av gangen. Revisor velges for ett år av gangen. Alle medlemmene i styret undertegner taushetserklæring.

Styrets oppgaver er:
1. Iverksette årsmøtets vedtak.
2. Administrere og føre nødvendig kontroll med Adoptertes økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
3. Organisere og gjennomføre medlemstreff.
4. Besvare henvendelser.
5. Etter behov oppnevne utvalg og personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
6. Representere Adopterte utad.
7. Drifte www.adopterte.no
8. Drifte organisasjonens ulike plattformer i sosiale medier.

Leder innkaller til styremøter ved behov. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder, eller stedfortreder utpekt av styreleder, har stemt for.

Styremedlemmer kan motta refusjon for faktiske utgifter mot bilag, for eksempel porto, telefon og løpende kontorutgifter. Billigste alternativ samlet for reise og opphold til styremøter, medlemstreff og oppdrag i organisasjonens regi, kan dekkes. Dette skal framgå i budsjett og regnskap. Etter forslag fra styret kan årsmøtet vedta utbetaling av styrehonorar under forutsetning av at det blir innvilget driftstilskudd for inneværende år.

§ 8 ÆRESMEDLEMSKAP
Styret i Adopterte kan beslutte æresmedlemskap etter enstemmig styrevedtak. Æresmedlemskap offentliggjøres på årsmøtet. Ved utnevnelse tildeles æresmedlemmet diplom og begrunnet innstilling refereres.
Alle hovedmedlemmer kan foreslå kandidater som æresmedlemmer. Begrunnelsen for forslaget sendes styret i Adopterte.
Æresmedlemskap skal kun deles ut i ekstraordinære tilfeller og skal gjelde for enkeltpersoner som over lang tid har gjort et særdeles godt arbeid for organisasjonen.
Æresmedlemmet er fritatt for kontingent og blir invitert kostnadsfritt til framtidige årsmøter. 

§ 9 EKSKLUSJON
Medlem som bryter Adoptertes vedtekter, eller som i ord eller handling opptrer på en måte som er egnet til å skade andre medlemmer eller organisasjonens omdømme, kan etter enstemmig forslag fra styret ekskluderes fra organisasjonen. Endelig vedtak om eksklusjon fattes av årsmøtet.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer må være oppført på sakslisten. Det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmene for at endringsforslaget kan vedtas.

§ 11 OPPLØSING

Oppløsing av Adopterte kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med to tredjedels flertall, behandles vedtaket på nytt av årsmøtet påfølgende år. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. Dersom organisasjonen vedtar oppløsing, skal årsmøtet nedsette et sekretariat som skal forvalte organisasjonens midler. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres.