Boken kan kjøpes hos Kolofon bokhandel
ISBN 978-82-300-1495-0.
Boken kan også kjøpes hos Adopterte. Send e-post til post@ adopterte.no 
Pris kr 250,- + porto. 

Innledning til den norske utgaven

Adopterte og adoptivforeldre har i mange år arbeidet for å gjøre Nancy Newton Verriers etterspurte og viktige bok, The Primal Wound – Understanding the Adopted Child tilgjengelig i norsk oversettelse. Vår forening, Adopterte, er derfor stolte og ydmyke over å være de første i Norden som har fått til dette. Vi håper derfor at oversettelsen vil finne mange ulike lesergrupper, ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark og Finland.
Boken bør imidlertid ikke bare ha relevans for målgruppene adopterte og adoptivforeldre, men like mye for fagpersoner innen barnevern, psykologi, sosialtjeneste, skoleverk og ikke minst embetsverk og politiske myndigheter.

The Primal Wound ble utgitt i 1993, men boken er fortsatt like etterspurt. I 2016 ble den gitt ut i sitt 15. opplag i USA. Imidlertid vil det være på sin plass å minne om de til dels store samfunnsmessige endringene som har skjedd i løpet av snart 25 år, ikke bare i Norge, men også i USA. Denne dimensjonen må det tas høyde for når vi leser boken. Det må i tillegg tas høyde for aspektet kulturelle, samfunnsmessige og juridiske forskjeller mellom USA og Norge. Primært det norske adopsjonslovverket er annerledes enn det amerikanske. Til tross for dette, mener vi at boken fremdeles er høyst aktuell og ikke minst viktig i dag, 25 år etter. Først og fremst fordi det har vært gjort lite forskning på området siden midten av 1990-tallet.

Forfatterens empiriske grunnlag er dybdeintervjuer, primært med adopterte, og selv om forfatteren tidvis formulerer seg nokså konstaterende, er foreningen likevel ikke av den oppfatning at boken skal tolkes som den eneste sannhet eller noen form for fasit, men som mulige sannheter, forklaringer og årsakssammenhenger. Det empiriske grunnlaget er også vår hovedbegrunnelse for beslutningen om å gi ut boken på norsk.

Verrier er klinisk psykolog og hennes perspektiv og faglige forankring er innenfor psykologiske teorier. Vårt håp er at boken skal kunne bidra til at tematikken adopsjon og adoptertes livsvilkår også vil bli belyst ut fra andre faglige perspektiver, teoretiske tilnærminger og alternative forklaringsmodeller.

Takk for at du velger å lese denne viktige boken

Det første såret
ISBN 978-82-300-1495-0
Nancy Newton Verrier
Det første såret er en bok som vil kunne bidra til å endre måten vi betrakter adopsjon på. I sin anvendelse av kunnskap om pre- og perinatal psykologi, tilknytning, bonding og tap, klargjør den effekten atskillelsen fra biologisk mor har på adopterte barn.

I tillegg gir den de barna som i lang tid ikke har fått anerkjennelse for sin smerte, eller som har blitt misforstått, aksept for deres følelser, så vel som forklaring på deres atferd. lnnsikten Verrier gir til erfar­ingene av å bli forlatt og av tap, vil kunne bidra ikke bare til heling av den adopterte, adoptivfamiliene deres og de biologiske mødrene. Den vil også kunne gi forståelse og oppmuntring til enhver som en eller annen gang har opplevd å bli forlatt.

Nancy Newton Verrier har mastergrad i klinisk psykologi og driver privat praksis i Lafayette, California. I tillegg til sin psyko­log­praksis og sitt virke innenfor fagfeltet adop­sjon, er hun en aktiv foredragsholder.

Verrier skriver om følgene av traumatisering og deprivasjon, altså mangelen på følelsesmessig kontakt i tidlig barndom som følge av for tidlig atskillelse fra mor.
Verrier, som selv er mor til to døtre, en adoptert og en ikke-adoptert, kjenne­-tegnes som barnas forsvarer.