2018

 
Resultatregnskap  
  Inntekter
Medlemskontingent 28 350,00
Diverse inntekter 15 655,76
Driftsstøtte fra BUFdir 95 800,00
Boksalg Det første såret 16 131,00
  155 936,76
   
  Utgifter
Driftsutgifter  4 216,90
Gaver/honorarer 12 575,90
Utgifter - Det første såret 13 316,25
Møter - medlemsarrangement 62 178,00
Honorarer styret 43 110,00
Reiseutgifter styret 20 010,00
  155 407,05
   
Balanse   
Inntekter 155 936,76
Utgifter -155 407,05
Overskudd        529,71
   
Saldo pr 31.12.2018 73 884,23
Saldo pr  1.1.2018 -73 354,52
Overskudd

      529,71

 

    Regnskap Det første såret Inntekter Utgifter
2015   Psykologiske fagord      255,20
    Nancy Verrier forfatter   5 483,60
    Olav Bakken korrektur   2 700,00
2015 8 438,80 
         
2016   Kolofon Eldorado bokhandel hylleplass   750,00
    Første opptrykk av boka Kolofon   38 317,00
    Boksalg 17 158,00  
     2016 17 158,00  39 067,00 
         
2017   Boksalg 4 175,00  
    Opptrykk Kolofon   5 327,00
     Opptrykk Kolofon   6 658,00 
     2017 4 175,00  11 985,00 
         
2018   Oppgjør Kolofon 14 343,00  
    Boksalg 1 788,00  
    Opptrykk Kolofon   13 316,25
    2018 16 131,00 13 316,25
         
    Inntekter - utgifter 37 464,00 72 807,05
    Underskudd pr 31.12.18   35 343,05

 2017  
Resultatregnskap  
Inntekter  
Medlemskap adoptert 21 400,-
Familiemedlemskap 3 850,-
Honnør/student medlemskap 2 900,-
Støttemedlemskap 2 500,-
Inntekter "Det første såret" 4 175,-
Diverse inntekter 19 328,48
Driftstøtte 93 000,-
  147 153,48
   
Utgifter  
Gaver/honorarer 14 911,30
Kontor/driftsutgifter 9 709,50
Utgifter "Det første såret" 11 985,-
Webside/serverleie 2 170,-
Styrehonorar 41 850,-
Møter/medlemsarrangement 41 868,-
Reiseutgifter styret 16 715,-
  139 208,80
   
Balanse  
Inntekter 147 153,48
Utgifter 139 208,80
Overskudd 7 944,68
   
Saldo pr. 1.1.17 65 409,84
Saldo pr. 31.12.17 73 354,52
Overskudd 7 944,68

2016  
Resultatregnskap  
Inntekter  
Medlemskontingent 26 800,-
Familiemedlemskap 4 400,-
Honnør/student 800,-
Støttemedlemskap 2 800,-
Inntekt bok 17 158,-
Diverse inntekter 14 345,-
Driftstøtte 90 000,-
   156 303,-
Utgifter  
Gaver/honorarer 1 218,.
Driftsutgifter/kontorutgifter 8 310,-
Utgifter bok 39 067,-
Info/design 9 070,-
Webside/serverleie 1 856,-
Styrehonorar 40 000,-
Møter/medlemsarrangement 22 719,-
Reiseutgifter styret 23 340,-
  145 580,-
   
Balanse  
Inntekter 156 303,-
Utgifter 145 580,-
Overskudd 10723,-
   
Saldo pr. 1.1.16 54 686,84
Saldo pr. 31.12.16 65 409,84
Overskudd 10723,-

  

2015 

Resultatregnskap

 
Inntekter  
Medlemskontingent      28,300.00
Støttemedlemmer        2,900.00
Diverse inntekter      33,006.00
       64,206.00
   
Utgifter  
Gaver, honorarer        5,327.00
Driftsutgifter        4,676.43
Forprosjekt bok        8,438.80
Infomateriell        8,000.00
Webside, serverleie      14,356.00
Møter, medlemsarrangement        5,013.15
Reiseutgifter styret        2,805.00
       48,616.38
   
Balanse  
Inntekter      64,206.00
Utgifter -   48,616.38
Overskudd      15,589.62
   
Saldo pr 1.1.15      39,097.22
Saldo pr 31.12.15      54,686.84
Overskudd      15,589.62

 

 

2014
 
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 27,750.00
Diverse inntekter 18,145.00
Sum inntekter 45,895.00
   
Honorarer, gaver   3,618.90
Driftsutgifter   3,728.00
Kontorutstyr   8,090.00
Webside (2013 og 2014)   3,669.00
Infomateriell  
Møter, medl.arrangement   3,642.96
Innkjøp bøker   1,843.21
Reiseutgifter styret  
Sum utgifter 24,592.07
   
Balanse 2014  
Inntekter 45,895.00
Utgifter 24,592.07
Overskudd 2014 21,302.93
   
Saldo pr 1.1.14 17,794.29
Saldo pr 31.12.14 39,097.22
Overskudd 21,302.93

 

2013
 
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 26,650.00
Diverse inntekter  4,989.00
Sum inntekter 31,639.00
   
Honorarer, gaver  4,898.00
Driftsutgifter  6,692.80
Kontorutstyr  
Webside  
Infomateriell  4,937.50
Møter, medl.arrangement  2,059.90
Reiseutgifter styret  
Sum utgifter 18,588.20
   
Balanse 2013  
Inntekter 31,639.00
Utgifter 18,588.20
Overskudd 13,050.80
   
Saldo pr 1.1.13  4,743.39
Saldo pr 31.12.13 17,794.29
Overskudd 13,050.80

 

2012  
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 22,050.00
Boksalg  2,600.00
Div.inntekter (gaver, renter)  2,101.00
Sum inntekter 26,751.00
   
Gaver, honorarer  1,602.00
Porto, kontorutgifter  3,434.47
Driftsutgifter  2,890.00
Webside 12,875.00
Infomateriell  6,725.00
Innkjøp bøker  2,681.57
Møter, medl.arrangement  1,798.30
Sum utgifter 32,006.34
   
Balanse 2012  
Inntekter 26,751.00
Utgifter 32,006.34
Underskudd - 5,255.34
   
Saldo pr 1.1.12   9,998.33
Saldo pr 31.12.12   4,743.49
Underskudd - 5,255.34

 

2011  
Resultatregnskap  
Medlemskontingent 18,250.00
Gaver   2,388.00
Renter + oppgjør av konto      118.93
Salg bøker   1,195.00
Sum inntekter 21,951.93
   
Honorarer     517.00
Gaver  1,241.00
Porto, rekvisita  3,671.87
Driftsutgifter  1,110.50
Kontorutstyr  1,597.00
Reiseutgifter styret  
Møter, medl.arrangement  3,147.00
Infomateriell   5,000.00
Webside  2,000.00
Innkjøp bøker     399.00
Sum utgifter 18,683.37
   
Balanse 2011  
Inntekter 21,951.93
Utgifter 18,683.37
Overskudd   3,268.56
   
Saldo pr 1.1.11   6,730.27
Saldo pr 31.12.11  9,998.83
Overskudd  3,268.56