Adopterte ledes av et styre som består av 5 styremedlemmer og 2 vararepresentanter. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder velges direkte for 1 år av gangen. Styremedlemmer velges separat for 2 år av gangen, vararepresentanter separat for 1 år av gangen.

Leder Marilyn Førsund, nestleder Alf Berg Henriksen,styremedlem Liv Irene Halden, styremedlem Jannicke Wist Aga, styremedlem Ruth-Heidi Grønbeck, varamedlem Ingeborg Høstmark Kroknes, varamedlem Hans Gunnar Laupsa

  Alle i styret og andre som av en eller annen grunn får tilgang til f.eks medlemslister må underskrive en taushetserklæring.                                                                                                                                                                 

 TAUSHETSERKLÆRING

"Jeg aksepterer herved at jeg har taushetsplikt om saker/forhold jeg som representant for styret i Adopterte får kjennskap til, og som angår saker behandlet i styret for foreningen. Oppnevnes en person utenom styret til spesielle oppgaver, må denne også undertegne taushetserklæring.

Jeg bekrefter herved at jeg påtar meg denne taushetsplikten både i styret for Adopterte og etter fratreden fra styret i foreningen. Samtidig aksepterer jeg at brudd på taushetsplikten kan gi grunnlag for ekskludering fra styret og erstatningsansvar i enkeltsaker. Jfr § 3 i foreningens vedtekter."