ÅRSMELDING 2018
2018 har vært et bra arbeidsår for styret i Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt syv styremøter og styret har behandlet 45 saker. Arbeidet med å revidere og modernisere organisasjonens vedtekter, som ble påbegynt i 2017, har fortsatt i 2018. Resultatet av arbeidet fremmes som forslag på årsmøtet 2019. Styret ønsker på nytt å takke Knut R Steenberg for hans utrettelige arbeid med vedtektsendringene.

Pr 31.12.2018 hadde organisasjonen 102 medlemmer og tre støttemedlemmer, mot 98 medlemmer og ti støttemedlemmer ved utgangen av 2017. Organisasjonen fikk 19 nye medlemmer i 2018, seks meldte seg ut, mens ni ble slettet på grunn av manglende betaling av medlemskontingent. Ved etterlysning av årsak til utmelding, får vi dessverre ingen tilbakemelding. Medlemmene fordeler seg fylkesvis som følger

Akershus 12kart 2018
Agder 4
Buskerud 8
Finnmark 1
Hedmark 1
Hordaland 12
Møre og Romsdal 2
Nordland 2
Oppland 4
Oslo 15
Østfold 6
Rogaland 16
Trøndelag 7
Telemark 4
Troms 1
Vestfold 7

Til sammen 102 medlemmer 31.12.18

Økonomi
Den økonomiske situasjonen pr 31.12.2018 er relativt god. Dette skyldes primært driftstøtten fra Bufdir. Driftsstøtten er særdeles viktig for oss og gjør oss i stand til å kunnet subsidiere medlemstreff, honorere foredragsholdere og innvilge styrehonorar.

Ny søknad om driftsstøtte for 2019 vil bli sendt innen fristen 01.03.2019 og målet er å kunne subsidiere medlemstreffene ytterligere, intensivere markedsføringen, i tillegg til å sikre organisasjonen en generelt god økonomisk drift.

I tillegg har utlodning på medlemstreffene og gaver gitt god avkastning. Utlodningene fortsetter i 2019 (se ellers egen rapport).

Medlemstreff
I tillegg til årsmøtet 2018, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett i Stavanger/Sola og ett på Hønefoss. Medlemstreffene, inklusiv årsmøtet, har vært vellykkede og med god deltakelse. Til medlemstreffet på Sola fikk vi besøk av psykologspesialist Eskil Landsvik, som holdt et svært interessant foredrag om relasjoner, og den betydningen vanskeligheter med relasjoner har for oss adopterte. Landsvik vil komme tilbake til vårtreffet på Sola 2019.

Høsttreffet på Grand hotell, Hønefoss hadde rekorddeltakelse og vi passerte for første gang 30 deltakere. Lege, forsker og forfatter Anna Luise Kirkengen holdt et meget interessant foredrag om fysiske/fysiologiske konsekvenser av krenkelser i barndommen. Engasjementet var stort både hos medlemmene og
Kirkengen, og dessverre strakk ikke tiden til. Kirkengen har imidlertid takket ja til å fortsette sitt foredrag på høsttreffet 2019, noe vi er særdeles tilfreds med. Formen på medlemstreffene, med god tid til samtaler og deling av erfaringer, kombinert med formelle medlemsmøter videreføres i 2019. Interessante og adopsjonsfaglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene i 2019 er allerede bestilt.

Medlemsinfo
I 2018 har det blitt gitt ut syv medlemsinfo. Styret ser det fortsatt som svært viktig at medlemmene til enhver tid er orientert om organisasjonens drift, og utgivelsen av medlemsinfo fortsetter i 2019. Medlemsinfo sendes som vedlegg til e-post til medlemmene, i tillegg til at det blir lagt ut på medlemssidene på organisasjonens hjemmeside.

Registrering av henvendelser
Skjemaet for registrering av inngående og utgående henvendelser har blitt brukt også i 2018. Skjemaet gir en god indikasjon på hvor mye av vår arbeidstid som går med til behandling av henvendelser og er viktig med henblikk på søknad om driftsstøtte.

hvem henvender seg

hva henvendes om

Den absolutte hovedvekten av henvendelsene skjer fra og til våre medlemmer, da med “andre” og media på de to neste plassene. Medlemstreff og kontakt med medlemmene generelt generer mest aktivitet, men spørsmål om rettigheter, dokumenter og biologisk opphav utgjør til sammen en betydelig del av henvendelsene.

For 2018 ble det registrert totalt 510 inngående henvendelser, mot 452 i 2017 og 1000 i 2016. Det har blitt registrert 734 utgående henvendelser i 2018, mot 435 i 2017. En systematisk registrering av henvendelser vil fortsette i 2019

Ny adopsjonslov
Den nye adopsjonsloven ble vedtatt 16. juni 2017 og trådte i kraft 1. juli 2018. Etterkommere av adopterte får nå, på lik linje med oss, rett til kunnskap om biologisk opphav. Imidlertid tolker Fylkesmennene forvaltningsloven slik at etterkommere ikke er part i adopsjonssaken og de får dermed kun oppgitt navn på sine biologiske besteforeldre. Denne tolkningen er Adopterte uenig i, og vi har brakt spørsmålet inn for Barne-, og likestillingsdepartementet. Pr 31.12.2018 har vi fortsatt ikke fått svar på vår henvendelse.

Møte med Barne-, og likestillingsdepartementet/BLD
Den 22. oktober var Adopterte, sammen med alle adopsjonsforeningene og UAPU (Utenlandsadoptertes politiske utvalg), invitert til et møte med departementet. Møtet kom i stand på bakgrunn av henvendelser fra UAPU og Adopterte. Vår agenda var behovet for forskningsmidler og en naturlig plass i de
adopsjonsforberedende kursene. Alf Berg Henriksen og Ruth-Heidi Grønbeck representerte Adopterte på en særdeles god måte, noe som gjorde inntrykk på møtedeltakerne.

Møtet var likevel primært et presentasjonsmøte og våre innspill ble derfor ikke eksplisitt drøftet. Spørsmålene må derfor bringes inn på nytt, i tillegg til spørsmålet om lovtolkningen vedrørende etterkommere av adopterte.

Samarbeid Bufdir
Adopterte har fra og med 2016 inngått et gjensidig forpliktende samarbeid med Bufdir. Vi hadde et samarbeidsmøte i september 2017 og hadde avtalt et nytt møte i september 2018. Dette møtet har ikke funnet sted, og vi venter fortsatt på en avklaring fra Bufdir.

Synlige i offentligheten
Det er en prioritert oppgave å gjøre organisasjonen kjent, primært med henblikk på nye medlemmer, men også overfor offentlige myndigheter og fagmiljøer.

I september var Adopterte invitert som paneldeltakere om «Jakten på biologisk opphav» ved Protestfestivalen i Kristiansand. Om det ikke kom så mye ut av debatten, var det viktig å være synlig på et så stort og anerkjent arrangement.

I november hadde Stavanger Aftenblad en artikkelserie om utenlandsadopterte og søken etter biologiske røtter. Et intervju med en professor i sosialantropologi, som overhodet ikke anerkjenner biologi som en faktor av betydning, skapte «storm» blant adopterte og vi forlangte selvsagt å komme til motmæle.

Også i 2018 har det vært flere medieoppslag der Adopterte direkte eller indirekte har vært involvert, og styret i Adopterte ønsker å takke hver enkelt av våre medlemmer for at de stiller opp i mediene. Dette er et viktig bidrag til å gjøre organisasjonen og det den arbeider med bedre kjent både hos adopterte, fagpersoner og offentligheten generelt.

Foredragspakken som ble utarbeidet i 2017 og som styret og medlemmene ellers skal kunne benytte er fortsatt ikke tatt i bruk. Målsettingen for 2019 må være å ta foredragspakken, som nå er revidert og oppdatert, i bruk.

Organisasjonens brosjyre blir trykket opp etter behov og vi oppfordrer medlemmene til å dele ut disse.

Adopterte har også i 2018 brukt FB og twitter aktivt som informasjonskanaler, en praksis som vil fortsette i 2019.

Podkast om adopsjon
Jannicke West Furumo startet i begynnelsen av 2018 en podkast der målet har vært å belyse flest mulige aspekter ved adopsjon. Podkasten har væt en suksess og pr 31.12.2018 har den vært lastet ned mer enn 12.000 ganger. Adopterte vil takke alle medlemmene som har bidratt i podkasten ved å dele sin historie. Podkasten fortsetter og vi håper at flere av medlemmene ønsker å dele sine tanker om adopsjon og det å være adoptert i et podkastintervju.

Microsoft Office 365
Microsoft tilbyr frivillige «Non Profit» organisasjoner abonnement på Office 365 til ca ti prosent av markedspris. I høst søkte Adopterte og ble godkjent. I tillegg til den nyeste Officepakken arbeider vi med å ta i bruk samarbeidsverktøyet Microsoft Teams og på sikt vurderer vi å flytte over e-posten hit. Dette siste vil ikke medføre noen endring av e-postadressen, men vil gi oss mulighet til at alle i styret kan ha egne e-postkontoer.

Foreløpig er styret i en opplæringssituasjon og tre fra styret har fått ansvar for å gjøre seg kjent med Teams før hele styret tar verktøyet i bruk. Etter hvert som vi blir fortrolig med bruken vil den være både tids- og arbeidsbesparende. I Teams kan vi i fellesskap arbeide med dokumenter uten å måtte laste ned og opp og vi kan opprette digitale ringpermer. Vi kan chatte og ha telefonmøter så mulighetene er store.

Våre hjemmesider er for tiden under utbedring, men dette arbeidet kan ta noe tid. Målet er også at medlemssidene, inklusiv medlemsforumet, skal bli mer funksjonelle og dermed bli mer brukt.

Coming Home to Self
Organisasjonen søkte i 2018 Bufdir om prosjektmidler for å få oversatt boken Coming Home to Self – Healing the Primal Wound av Nancy N Verrier til norsk, men fikk avslag på søknaden. Adopterte har blitt lovet hjelp til å sende en solid søknad til Fritt Ord og vil starte søknadsprosessen primo 2019. I tillegg må andre tilskuddsordninger forsøkes.

Boken er omfattende, og i tillegg til å ha en solid teoretisk forankring, legger den stor vekt på hva som skal til å for å «lege adopsjonssåret». Hoveddelen av boka innebærer konkrete beskrivelser av hvordan hver enkelt av oss kan komme videre i livene våre.

Det første såret
Organisasjonen har i 2018 trykket opp nye 100 eksemplarer av Det første såret. Totalt har det pr 31.12.2018 blitt trykket opp 350 eksemplarer og vi fortsetter å trykke opp nye eksemplarer så snart behovet melder seg.

På tross av oppgjør fra Kolofon på kr 14.000 har organisasjonen pr 31.12.2018 fortsatt et underskudd på 31.000 kroner i tilknytning til utgivelsen av Det første såret. Etter avtale med forfatter Nancy N Verrier og i henhold til kontrakten med henne skal det ikke utbetales royalties før boken går med overskudd. Viser for øvrig til regnskap og økonomisk rapport for 2018.

Lillestrøm 01.01.2019
For styret

Marilyn Førsund, styreleder

 

 

Årsmelding 2017

2017 har vært nok et godt arbeidsår for styret i Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt syv styremøter og styret har behandlet 51 saker. Det har i løpet av 2017 blitt lagt ned et betydelig arbeid i å revidere og modernisere organisasjonens vedtekter. Resultatet av arbeidet fremmes som forslag på årsmøtet 2018. Styret ønsker å takke Knut R Steenberg for hans utrettelige arbeid med vedtektsendringene.

Pr 31.12.2017 hadde foreningen 98 medlemmer og 10 støttemedlemmer, mot 92 medlemmer og 12 støttemedlemmer ved utgangen av 2016. Foreningen fikk 18 nye medlemmer i 2017, ti meldte seg ut, mens to ble slettet på grunn av manglende betaling av medlemskontingent. Medlemmene fordeler seg fylkesvis som følger: 

kartAkershus 11
Aust Agder 4
Buskerud 7
Finnmark 1
Hedmark 2
Hordaland 10
Møre og Romsdal 2
Nordland 1
Oppland 3
Oslo 13
Østfold 6
Rogaland 16
Trøndelag 6
Telemark 5
Troms 1
Vestfold 7 

Til sammen 98 medlemmer 31.12.17  

Medlemstreff
I tillegg til årsmøtet 2017 har det blitt arrangert to medlemstreff, ett i Stavanger/Sola og ett på Hønefoss. Medlemstreffene, inklusiv årsmøtet, har vært vellykkede og med god deltakelse. Til medlemstreffet på Sola fikk vi besøk av statsarkivar Yngve Nedrebø som holdt et svært interessant foredrag om alt nytt som har skjedd innenfor genforskning de siste få årene, og den betydningen det har for slektskap- og dna-testing.

Psykologspesialist Joachim Haarklou holdt et meget interessant foredrag om tilknytningsforstyrrelser for oss på Hønefoss, og det er liten tvil om at akkurat dette foredraget satte i gang en del følelser hos hver enkelt. Formen på medlemstreffene, med god tid til samtaler og deling av erfaringer, kombinert med formelle medlemsmøter videreføres i 2018. Foreningen vil prioritere høyt å skaffe interessante og adopsjonsfaglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene også i 2018.

Ny adopsjonslov
Den 16. juni 2017 vedtok Stortinget den nye adopsjonsloven, hundre år etter Norges første adopsjonslov. Vår forening er i det store og hele meget fornøyd med innholdet i den nye loven. I og med at den nye loven innebærer store endringer, er det mye arbeid av planmessig og organisatorisk art som må utføres før loven kan tre i kraft. Pr 31.12.2017 er loven fortsatt ikke sanksjonert, langt mindre trått i kraft. Når dette skal skje vet vi ikke, men i løpet av våren 2018 vil være sannsynlig. Etterkommere av adopterte får ikke rett til kunnskap om biologisk opphav før loven har trått i kraft.

Samarbeid Bufdir
Adopterte har fra og med 2016 inngått et gjensidig forpliktende samarbeid med Bufdir. Vi hadde et samarbeidsmøte i september 2017 og har avtalt et nytt møte i september 2018.

Driftstilskudd
Også i 2017 ble foreningen innvilget driftstøtte fra det offentlige ved Bufdir, denne gangen 93 000 kr. Driftsstøtten er særdeles viktig for oss og gjør oss i stand til å kunnet subsidiere medlemstreff, honorere foredragsholdere og innvilge styrehonorar.

Ny søknad om driftsstøtte vil bli sendt innen fristen 15.02.2018 og målet er å kunne subsidiere medlemstreffene ytterligere, intensivere markedsføringen, i tillegg til å sikre foreningen en generelt god økonomisk drift for øvrig.

Registrering av henvendelser
Med enkelte små justeringer har skjemaet for registrering av inngående og utgående henvendelser blitt brukt også i 2017. Skjemaet gir en god indikasjon på hvor mye av vår arbeidstid som går med til behandling av henvendelser, men for 2017 er antallet registrerte henvendelser, inngående som utgående, vært påfallende lavere enn for 2016 og 2015.

For 2017 ble det registrert totalt 452 inngående henvendelser, mot 1000 i 2016 og 625 i 2015. Det har blitt registrert 435 utgående henvendelser i 2017, mot 746 i 2015, mens utgående tall for 2016 mangler. Årsaken til den tilsynelatende nedgangen er vanskelig å si, men i vår hverdag er det lite som tilsier en slik nedgang og en mulig forklaring kan være underregistrering/-rapportering. En systematisk registrering av henvendelser fortsetter i 2018. 


Prosjektmidler
Foreningen har også søkt Bufdir om prosjektmidler for å få oversatt boken Coming Home to Self – Healing the Primal Wound av Nancy N Verrier til norsk. Boken er på mange måter en fortsettelse av The Primal Wound – understanding the adopted child, eller Det første såret – å forstå det adopterte barnet på norsk. Boken er omfattende, og i tillegg til å ha en solid teoretisk forankring, legger den stor vekt på hva som skal til å for å «lege adopsjonssåret». Hoveddelen av boka innebærer konkrete beskrivelser av hvordan hver enkelt av oss kan komme videre i livene våre.

Foreningen har for øvrig fått trykket opp nye 50 eksemplarer av Det første såret høsten 2017. Totalt har det pr 31.12.2017 blitt trykket opp 250 eksemplarer og vi fortsetter å trykke opp nye eksemplarer så snart behovet melder seg.

Pr 31.12.2017 har foreningen fortsatt ikke fått oppgjør for boksalg fra Kolofon forlag, og har derfor heller ikke kunne utbetale royalties til forfatter Nancy N Verrier. Foreningen vil purre forlaget første kvartal 2018.

Medlemsforumet
Aktiviteten på foreningens lukkede medlemsforum har heller ikke i 2017 vært så høy som styret kunne ønske. Fra og med 2018 har foreningen tegnet kontrakt med et nytt firma som skal ivareta teknisk support av hjemmesiden, inklusiv medlemsforumet og forhåpentligvis kan funksjonene på forumet gjøres noe mer brukervennlige.


Medlemsinfo
I 2017 har det blitt gitt ut seks medlemsinfo. Styret ser det fortsatt som svært viktig at medlemmene til enhver tid er orientert om foreningens drift, og utgivelsen av medlemsinfo fortsetter i 2018. Medlemsinfo sendes som vedlegg til e-post til medlemmene, i tillegg til at det blir lagt ut på medlemssidene på foreningens hjemmeside.

Markedsføring
Også i 2017 har det vært en prioritert oppgave å gjøre foreningen kjent, men Adopterte har fortsatt en lang vei å gå på dette området. Likevel fikk vi 18 nye medlemmer i 2017 og dette er medlemmer som selv aktivt har funnet oss.

Foreningen søkte om visning av reklamefilmen på tv2 første juledag, men fikk avslag. Det vil bli sendt ny søknad om visning i påsken og pinsen 2018, både til TVNorge og tv2.

Styret har i 2017 utarbeidet en felles foredragspakke som styret og medlemmene ellers skal kunne benytte. Målsettingen for 2018 må være å ta foredragspakken i bruk.

Medieoppslag
Foreningen blir med jevne mellomrom kontaktet av journalister, enten med henblikk på behov for intervjuobjekter, kommentarer til saker eller begge deler. I løpet av 2017 har det vært flere medieoppslag der Adopterte direkte eller indirekte har vært involvert, og pr 31.12.2017 er det tre oppslag som er under utarbeiding.

I tillegg hadde foreningen en lengre kronikk på trykk i Adresseavisen våren 2017.

Styret i Adopterte ønsker å takke hver enkelt av våre medlemmer for at de stiller opp i mediene. Dette er et viktig bidrag til å gjøre foreningen og det den arbeider med bedre kjent både hos adopterte, fagpersoner og offentligheten generelt.

Foreningens hjemmesider
Hjemmesiden er foreningens viktigste kontaktarena, internt som eksternt, og hjemmesiden fra 2015 fungerer fortsatt godt. Imidlertid opplevde vår tekniske support et alvorlig serverangrep i høst, noe som medførte at vår hjemmeside måtte tas ned og bygges opp på nytt. Teknisk support og webutvikler Dagfinn Stave meddelte etter denne hendelsen at han ikke kunne videreføre dette arbeidet etter 31.12.2017. Styret har innhentet flere anbud på ny teknisk support, webhotell og e-post og har besluttet å inngå kontrakt med firmaet TP MEDIA.

Foreningens brosjyre blir trykket opp etter behov og vi oppfordrer medlemmene til å dele ut disse.

Foreningen har i 2017 brukt FB og twitter aktivt som informasjonskanaler, en praksis som vil fortsette i 2018. Adopterte har pr 31.12.2017 i overkant av 200 følgere på FB.

Økonomi
Den økonomiske situasjonen pr 31.12.2017 er relativt god. Dette skyldes primært driftstøtten fra Bufdir. I tillegg har utlodning på medlemstreffene og gaver gitt god avkastning. Utlodningene fortsetter i 2018 (se ellers egen rapport).

Lillestrøm 01.01.2018

For styret 

Marilyn Førsund, styreleder 

 

 Årsmelding 2016


2016 har vært et godt og konstruktivt arbeidsår for styret i Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt syv styremøter og styret har behandlet 71 saker.

Pr 31.12.2016 hadde foreningen 92 ordinære medlemmer, inklusiv 7 familiemedlemsskap og 12 støttemedlemmer, mot 89 ordinære og 13 støttemedlemmer ved utgangen av 2015. Foreningen fikk 21 nye medlemmer i 2016, åtte meldte seg ut, mens ti ble slettet på grunn av manglende betaling av medlemskontingent. Medlemmene fordeler seg fylkesvis som følger:

kartAkershus 13
Aust Agder 3
Buskerud 6
Finnmark 1
Hedmark 3
Hordaland 11
Møre og Romsdal 2
Nord Trøndelag 1
Nordland 3
Oppland 4
Oslo 11
Østfold 4
Rogaland 13
Sør Trøndelag 4
Telemark 4
Troms 1
Vestfold 7
Tyskland 1

Til sammen 92 medlemmer 31.12.16 

 

Medlemstreff
I tillegg til årsmøtet 2016 har det blitt arrangert to medlemstreff, ett i Stavanger/Sola og ett på Hønefoss. I tilknytning til medlemstreffet på Sola ble det avholdt ekstraordinært årsmøte, der vedtektsendring og innvilgelse av styrehonorar ble vedtatt.

Medlemstreffene, inklusiv årsmøtet, har vært vellykkede og med god deltakelse. Formen på medlemstreffene, med god tid til samtaler og deling av erfaringer, kombinert med formelle medlemsmøter videreføres i 2017. Foreningen prioriterer å skaffe interessante og adopsjonsfaglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene.

Driftstilskudd
Styrets/foreningens mål har siden oppstarten i 2008 vært å kunne bli innvilget driftstøtte fra det offentlige. I 2016 lykkes foreningen endelig og ble innvilget 90.000 kr i driftsstøtte fra Bufdir. Driftsstøtten medførte at foreningen har kunnet subsidiere både medlemstreffet på Hønefoss og årsmøtet 2017.

Ny søknad vil bli sendt innen fristen 15.02.2017 og målet er å kunne subsidiere medlemstreffene ytterligere, i tillegg til å sikre foreningen en generelt god økonomisk drift for øvrig.

Medlemsforumet
Aktiviteten på foreningens lukkede medlemsforum har ikke vært så høy som styret kunne ønske. Samtidig «lever forumet sitt eget liv» og aktiviteten har tatt seg opp igjen når vi minst har kunnet ane det. Sannsynligvis må det bare være slik, men styret oppfordrer medlemmene til å bruke forumet.

Planen om et større forskningsprosjekt/Post/Doc prosjekt på oss norskadopterte
i regi av NTNU med oppstart primo 2017 er ytterligere forsinket. På nåværende tidspunkt vet vi ikke om prosjektet vil bli iverksatt og styret må i løpet av 2017 se på andre muligheter.

Registrering av henvendelser
Skjemaet for registrering av henvendelser har fungert tilfredsstillende og med enkelte små revideringer vil skjemaet bli brukt også i 2017. Skjemaet gir en god indikasjon på hvor mye av vår arbeidstid som går med til behandling av henvendelser.

henvendelser hva          henvendelser hvem

Det har kommet rundt 1000 henvendelser til foreningen i 2016, de fleste fra norskadopterte og via e-post. Svært mange henvendelser har blitt plassert under kategorien «andre». Dette skyldes på det ene siden korrespondanse i forbindelse med bokutgivelsen, men også annen korrespondanse som er vanskelig å plassere tematisk.

Medlemsinfo
I 2016 har det blitt gitt ut syv medlemsinfo. Styret ser det fortsatt som svært viktig at medlemmene til enhver tid er orientert om foreningens drift, og utgivelsen av medlemsinfo fortsetter i 2017. Medlemsinfo sendes som vedlegg til e-post til medlemmene, i tillegg til at det blir lagt ut på medlemssidene på foreningens hjemmeside.

Markedsføring
Også i 2016 har det vært en prioritert oppgave å gjøre foreningen kjent, men Adopterte har fortsatt en lang vei å gå på dette området. Likevel fikk vi 21 nye medlemmer i 2016 og dette er medlemmer som selv aktivt finner oss.

Foreningens reklamefilm ble vist på TVNorge 1. juledag og det vil bli sendt ny søknad om visning i påsken og pinsen 2017 både til TVNorge og tv2.

Styret vil snarest utarbeide en felles foredragspakke som styret og medlemmene ellers skal kunne benytte.

Foreningens hjemmesider
Hjemmesiden er foreningens viktigste kontaktarena, internt som eksternt, og hjemmesiden fra 2015 fungerer godt.
Foreningens brosjyre blir trykket opp etter behov og vi oppfordrer medlemmene til å dele ut disse.

Foreningen har i 2016 brukt FB og twitter aktivt som informasjonskanaler, en praksis som vil fortsette i 2017.

 

Økonomi
På tross av betydelige utgifter i tilknytning til utgivelsen av Det første såret er den økonomiske situasjonen pr 31.12.2016 relativt god. Dette skyldes primært driftstøtten fra Bufdir, men også flere større pengegaver. I tillegg har utlodning på medlemstreffene gitt god avkastning og utlodningene fortsetter i 2017 (se ellers egen rapport).

Det første såret
27. oktober 2016 kunne endelig boken, Det første såret – å forstå det adopterte barnet, offisielt lanseres i en fullsatt Eldorado bokhandel. Styret i Adopterte vil nok en gang takke Lindie Landmark for det store arbeidet med å oversette boken.

I tilknytning til boklanseringen ble det sendt ut ti eksemplarer av boken til forskjellige aviser/tidsskrifter med henblikk på anmeldelse. På nåværende tidspunkt har kun tidsskriftet Fontene meldt at de vil anmelde boken.

Utfordringen framover vil bli å få markedsført boken på en best mulig måte. Styret er godt i gang, men vi er helt avhengig av at alle medlemmene også bidrar i dette arbeidet. Markedsføringen av boken vil bli en del av foredragspakken, men dette er på ingen måte tilstrekkelig.

 

Lillestrøm 01.01.2017
For styret 

Marilyn Førsund, leder

 

ÅRSMELDING - 2015

2015 har vært et krevende arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fem styremøter og styret har behandlet 70 saker, noe som innebærer nok en rekord.

Pr 31.12.2015 hadde foreningen 89 ordinære medlemmer og 13 støtte-medlemmer, mot 89 ordinære og ni støttemedlemmer ved utgangen av 2014. Av de ordinære medlemmene er 14 nye, tre har meldt seg ut, mens 11 er slettet pga manglende betalt medlemskontingent i 2014 og 2015.

Medlemstreff

I tillegg til årsmøtet 2015 har det blitt arrangert to medlemstreff, ett i Drammen og ett på Hønefoss. Medlemstreffene, inklusiv årsmøtet, har vært vellykkede og med rekorddeltakelse. Det er fortsatt styrets klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes også i 2016. Foreningen bør ha som en prioritert oppgave å skaffe interessante og adopsjonsfaglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene, kombinert med god tid til å dele og til «Den gode samtalen».

Medlemsforumet

Foreningens lukkede medlemsforum blir viktigere og viktigere. At forumet er lukket og kun tilgjengelig for medlemmene er av uvurderlig betydning med henblikk på omfanget av innlegg og ikke minst graden av åpenhet og respekt. Også i 2015 har det vært slik at jo mer alvorlig tematikken har vært, jo mer aktive har medlemmene vært. På tross av dette kunne styret ønsket at aktiviteten var enda større.

Driftstilskudd

Styrets mål er fortsatt på sikt å kunne tilby medlemstreff uten forholdsvis høye økonomiske kostnader for den enkelte, men har heller ikke i 2015 lykkes på dette området. På grunn av manglende attestasjon av medlemsantall fikk vi ikke søkt BUFDIR om støtte innen første frist, 15.03.2015. Da vi skulle søkestøtte ved neste frist, 15.10.2015, var muligheten fjernet. Foreningen må rekke å søke innen fristen 15.03.2016.

Planen om et større forskningsprosjekt/Post Doc prosjekt på oss norskadopterte, nå i regi av NTNU, har planlagt oppstart primo 2017, men arbeidet med prosjektbeskrivelsen/søknaden om midler er allerede i gang.

Registrering av henvendelser

I 2015 har foreningen tatt i bruk Excel for fortløpende å kunne registrere antall, kategori og videre behandling av henvendelser til og fra foreningen. Skjemaet har fungert tilfredsstillende og bruk av skjemaet, med noen små justeringer bør fortsette i 2016. Med henblikk på søknad om driftstøtte er foreningen nødt til å kunne dokumentere hvor mye av vår arbeidstid som går med til behandling av henvendelser.

Den høyeste aktiviteten av både inngående og utgående henvendelser har vært via e-post, inklusiv FB-meldinger. Inngående mailer/meldinger var 465 og utgående 563. Foreningen mottok 109 telefonsamtaler/sms og foretok 111 utgående samtaler/sms. Vi mottok 51 brev og sendte 67.

Bokprosjektet (oversettelsen av «The Primal Wound» til norsk) har generert en del e-postkorrespondanse og telefoner. Det har vært en del etterlysninger, kontakt med medlemmer utgjør en del og også korrespondanse ifb medlemstreff.

2014 har vært et godt arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fire styremøter, inkulsiv en arbeidshelg på Hvaler i august. I alt har styret behandlet 69 saker, noe som er ny rekord.

Medlemstreff
I tillegg til årsmøtet i 2014 har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Sola og ett på Hønefoss. Medlemstreffene i 2014, inklusiv årsmøtet har også dette året vært svært vellykkede og med rekorddeltakelse. I særstilling står treffet på Sola der vi fikk opplevelser vi sent vil glemme. Det er fortsatt styrets klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes også i 2015. I forbindelse med førjulstreffet på Hønefoss i november holdt to representanter fra Folkehelsa/Rettsmedisinsk institutt foredrag for oss om slektskap-/DNA-tester. Foredraget var svært interessant og foreningen bør også i 2015 ha som en prioritert oppgave å skaffe interessante og faglig relevante foredragsholdere til medlemstreffene.

En prioritert oppgave også i 2012 har vært å gjøre foreningen kjent, og årsmøteåret har sannsynligvis vært det beste i foreningen Adoptertes fire og et halvt-årige historie. Pr 31.12.2012 hadde foreningen 62 medlemmer, mot 48 ved utgangen av 2011. Av disse var det 3 familiemedlemskap, som i 2011. I tillegg er det 8 støttemedlemskap mot 11 pr 31.12. 2011.

Diagram          Kart

(Klikk på bildene så blir de større)

Medlemmene våre er i hovedsak konsentrert til Østlandet og Vestlandet, primært Bergensområdet. Utfordringen fremover vil være å rekruttere nye medlemmer fra resten av landet, Nord-Vestlandet/Trøndelag og ikke minst de tre nordligste fylkene. 

2013 har vært nok et godt arbeidsår for Adopterte. I årsmøteperioden har det vært avholdt fire styremøter, der i alt 56 saker har blitt behandlet. Styret har fungert meget bra, og det har vært enkelt å arbeide når alle har dradd lasset like hardt og i samme retning.

I tillegg til årsmøtet 2013, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Storefjell og ett på Hønefoss. Medlemstreffene i 2013, inklusiv årsmøtet har vært svært vellykkede med tilnærmet rekorddeltakelse. Det er vår klare oppfatning at medlemstreffene har funnet en form som bør opprettholdes fremover. Treffene i 2013 har vært preget av harmoni, og medlemmene har fått den roen som kreves for å kunne fokusere på temaet adopsjon og det å være adoptert. Imidlertid må også Adopterte stadig utvikle seg, og i 2014 vil det være viktig å arbeide for å få til tilbud for ektefelle/samboer og barn av adopterte på våre medlemstreff.

På tross av en noe uheldig start på årsmøteåret med to utmeldinger fra styret få dager etter årsmøtet, og derav problemer med godkjenning i Brønnøysundregistrene, har 2011 vært et godt år for Adopterte. Ved utgangen av 2011 hadde foreningen  48 medlemmer, hvorav 3 familiemedlemskap + 9 støttemedlemskap. Økonomien har vært akseptabel (se egen rapport).

Det har vært avholdt fire styremøter i årsmøteperioden og i alt 56 saker har blitt behandlet.

I tillegg til årsmøtet 2011, har det blitt arrangert to medlemstreff, ett på Gardermoen og ett på Hønefoss. Begge arrangementene hadde ca. 15 deltakere. Ifb treffet på Hønefoss hadde vi besøk av en psykoterapeut. Medlemstreffene er det viktigste som skjer i foreningens regi, men utfordringen er å kunne tilby treff uten at kostnadene for den enkelte blir for høye. Dette har vi til nå ikke klart. Styret ser det også som svært viktig at medlemmene til en hver tid er informert om foreningens drift, og f.o.m 2011 har vi gitt ut et medlemsinfo etter hvert styremøte og medlemstreff. Utgivelsen av medlemsinfo bør fortsette også i 2012.