Selv om spørsmålene kan virke uskyldige og kommentarene velmenende, bidrar de ofte til å forsterke en følelse av å være annerledes og å ikke høre til. Historiene du finner på denne siden, viser et stort mangfold i tanker og erfaringer knyttet til det å være utenlandsadoptert i Norge.